Όροι παράδοσης

ΤΗΣ:
– Σιμώνη Ντεβάν μεταφράσεις και εκμάθηση νεοελληνικών –
που ιδρύθηκε και έχει την έδρα της στο Τ.Κ. 7007 LR Doetinchem Ολλανδίας στην οδό Harz 21, εφεξής: Simone de Vaan.

Άρθρο 1. Ορισμοί
1. Σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
Simone de Vaan: Σιμώνη Ντεβάν μεταφράσεις και εκμάθηση νεοελληνικών (Simone de Vaan Vertalingen & Taallessen Nieuwgrieks)·
πελάτης: ο αντισυμβαλλόμενος της Simone de Vaan.

Άρθρο 2. Εφαρμογή αυτών των όρων
1. Αυτοί οι όροι ισχύουν για κάθε προσφορά και κάθε συμφωνία μεταξύ της Simone de Vaan και ενός πελάτη στην οποία η Simone de Vaan έχει δηλώσει ότι ισχύουν οι εν λόγω όροι, στο βαθμό που τα μέρη δεν έχουν αποκλίνει από αυτούς τους όρους ρητά και γραπτώς.
2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν επίσης για όλες τις συμφωνίες με τη Simone de Vaan, για την εφαρμογή των οποίων πρέπει να συμμετέχουν τρίτα μέρη.

Άρθρο 3. Προσφορές
1. Όλες οι προσφορές μας είναι χωρίς υποχρέωση, εκτός αν ο όρος αποδοχής αναφέρεται στην προσφορά.
2. Οι προσφορές της Simone de Vaan είναι χωρίς υποχρέωση· ισχύουν για 30 ημέρες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η Simone de Vaan δεσμεύεται από τις προσφορές μόνο εάν η αποδοχή τους επιβεβαιωθεί γραπτώς από το άλλο μέρος εντός 30 ημερών.
3. Οι τιμές στις αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Άρθρο 4. Εκτέλεση της συμφωνίας
1. Η Simone de Vaan θα εκτελέσει τη συμφωνία όσο το δυνατόν καλύτερα κατλα των γνώσεων και των ικανότητων της και σύμφωνα με τις απαιτήσεις καλής τεχνογνωσίας και βάσει της τελευταίας τεχνολογίας εκείνης της εποχής.
2. Εάν και εφόσον απαιτείται για την ορθή εκτέλεση της συμφωνίας, η Simone de Vaan έχει το δικαίωμα να αναθέτει ορισμένες δραστηριότητες να εκτελεστούν από τρίτα μέρη.
3. Ο πελάτης θα διασφαλίσει ότι όλα τα δεδομένα, από τα οποία η Simone de Vaan δηλώνει ότι είναι απαραίτητα ή από τα οποία ο πελάτης πρέπει εύλογα να κατανοήσει ότι είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της συμφωνίας, παρέχονται εγκαίρως στη Simone de Vaan. Εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της συμφωνίας δεν παρέχονται εγκαίρως στη Simone de Vaan, η Simone de Vaan έχει το δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση της συμφωνίας ή / και να χρεώσει το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την καθυστέρηση στον πελάτη σύμφωνα με τις συνήθεις τιμές.
4. Ο χρήστης δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, διότι η Simone de Vaan έχει αναλάβει εσφαλμένες ή / και ελλιπείς πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη, εκτός εάν αυτή η ανακρίβεια ή ελλιπής έπρεπε να είναι γνωστή σε αυτήν.
5. Εάν έχει συμφωνηθεί ότι η συμφωνία θα εκτελεστεί σταδιακά, η Simone de Vaan μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση των τμημάτων που ανήκουν σε μια επόμενη φάση έως ότου ο πελάτης εγκρίνει γραπτώς τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης.

Άρθρο 5. Διάρκεια της σύμβασης· περίοδος εφαρμογής
1. Η συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν ρητώς διαφορετικά γραπτώς.
2. Εάν ένας όρος έχει συμφωνηθεί εντός της διάρκειας της συμφωνίας για την ολοκλήρωση ορισμένων δραστηριοτήτων, δεν πρόκειται ποτέ για αυστηρή προθεσμία. Σε περίπτωση υπέρβασης της περιόδου εφαρμογής, ο πελάτης πρέπει επομένως να δώσει γραπτή ειδοποίηση στη Simone de Vaan.

Άρθρο 6. Τροποποιήσεις της συμφωνίας
1. Εάν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της συμφωνίας φαίνεται ότι για την ορθή εκτέλεση είναι απαραίτητο να αλλάξει ή να συμπληρωθεί το έργο που πρέπει να εκτελεστεί, τα μέρη θα προσαρμόσουν τη συμφωνία αναλόγως εγκαίρως και σε αμοιβαία διαβούλευση.
2. Εάν τα μέρη συμφωνήσουν ότι η συμφωνία θα τροποποιηθεί ή θα συμπληρωθεί, ενδέχεται να επηρεαστεί ο χρόνος ολοκλήρωσης της εκτέλεσης. Η Simone de Vaan θα ενημερώσει τον πελάτη γι’αυτό το συντομότερο δυνατό.
3. Εάν η αλλαγή ή προσθήκη στη συμφωνία έχει οικονομικές ή / και ποιοτικές συνέπειες, η Simone de Vaan θα ενημερώσει τον πελάτη εκ των προτέρων.
4. Εάν έχει συμφωνηθεί μια σταθερή αμοιβή, η Simone de Vaan θα υποδείξει σε ποιο βαθμό η αλλαγή ή το συμπλήρωμα της συμφωνίας θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση αυτής της αμοιβής.
5. Σε αντίθεση με την παράγραφο 3, η Simone de Vaan δεν θα μπορεί να χρεώσει επιπλέον κόστος εάν η αλλαγή ή η προσθήκη είναι αποτέλεσμα περιστάσεων που μπορούν να αποδοθούν σ’αυτήν.

Άρθρο 7. Εμπιστευτικότητα
Και τα δύο μέρη υποχρεούνται να διατηρούν το απόρρητο όλων των εμπιστευτικών πληροφοριών που έχουν λάβει μεταξύ τους ή από άλλη πηγή στο πλαίσιο της συμφωνίας τους. Οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές εάν αυτές έχουν κοινοποιηθεί από το άλλο μέρος ή εάν προκύπτουν από τη φύση των πληροφοριών.

Άρθρο 8. Πνευματική ιδιοκτησία
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 αυτών των όρων και προϋποθέσεων, η Simone de Vaan διατηρεί τα δικαιώματα και τις εξουσίες που δικαιούται βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων.
2. Όλα τα έγγραφα που παρέχονται από την Simone de Vaan, όπως μεταφράσεις, αναφορές, συμβουλές, σχέδια, σκίτσα, σχέδια, λογισμικό κ.λπ. προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από τον πελάτη και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν, να δημοσιοποιηθούν ή να γνωστοποιηθούν σε τρίτους από αυτόν χωρίς προηγούμενη άδεια από τη Simone de Vaan.
3. Η Simone de Vaan διατηρεί επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω της εκτέλεσης του έργου για άλλους σκοπούς, στο βαθμό που δεν αποκαλύπτονται εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους.

Άρθρο 9. Ακύρωση
Και τα δύο μέρη μπορούν να καταγγείλουν τη συμφωνία γραπτώς ανά πάσα στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, τα μέρη πρέπει να τηρούν περίοδο προειδοποίησης τουλάχιστον 2 πλήρων ημερολογιακών μηνών.

Άρθρο 10. Διάλυση της συμφωνίας
1. Οι αξιώσεις της Simone de Vaan εναντίον του πελάτη είναι άμεσα οφειλόμενες και πληρωτέες στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– οι περιστάσεις που έχουν γίνει γνωστές στη Simone de Vaan μετά τη σύναψη της συμφωνίας δίνουν στη Simone de Vaan καλό λόγο να φοβάται ότι ο πελάτης δεν θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του·
– εάν η Simone de Vaan ζήτησε από τον πελάτη να παράσχει ασφάλεια για συμμόρφωση κατά τη σύναψη της συμφωνίας και αυτή η ασφάλεια δεν παρέχεται ή είναι ανεπαρκής.
2. Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η Simone de Vaan εξουσιοδοτείται να αναστείλει την περαιτέρω εκτέλεση της συμφωνίας ή να προχωρήσει στη διάλυση της συμφωνίας, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Simone de Vaan να ζητήσει αποζημίωση.

Άρθρο 11. Ελαττώματα· περιόδους καταγγελίας
1. Τα παράπονα για την εργασία που εκτελείται πρέπει να αναφέρονται γραπτώς από τον πελάτη στη Simone de Vaan εντός 8 ημερών μετά την ανακάλυψη, αλλά όχι αργότερα από 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εν λόγω εργασίας.
2. Εάν ένα παράπονο είναι δικαιολογημένο, η Simone de Vaan θα συνεχίσει να εκτελεί το έργο όπως έχει συμφωνηθεί, εκτός εάν αυτό έχει καταδειχθεί άσκοπο για τον πελάτη. Το τελευταίο πρέπει να γνωστοποιηθεί γραπτώς από τον πελάτη.
3. Εάν δεν είναι πλέον δυνατή ή χρήσιμη η παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών, η Simone de Vaan θα είναι υπεύθυνη μόνο εντός των ορίων του άρθρου 15.

Άρθρο 12. Χρέωση
1. Οι παράγραφοι 2, 5 και 6 αυτού του άρθρου ισχύουν για προσφορές και συμφωνίες στις οποίες προσφέρεται ή συμφωνείται σταθερή αμοιβή. Εάν δεν συμφωνηθεί σταθερή αμοιβή, ισχύουν οι παράγραφοι 3 έως 6 αυτού του άρθρου.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν για μια σταθερή αμοιβή κατά τη σύναψη της συμφωνίας. Η πάγια αμοιβή δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.
3. Εάν δεν συμφωνηθεί σταθερή αμοιβή, η αμοιβή θα καθοριστεί με βάση τις ώρες που πραγματικά δαπανήθηκαν ή τις λέξεις που μεταφράστηκαν. Η αμοιβή υπολογίζεται σύμφωνα με τις συνήθεις ωριαίες τιμές ή τιμές ανά λέξη της Simone de Vaan, που ισχύουν για την περίοδο κατά την οποία εκτελείται η εργασία, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετική ωριαία τιμή ή τιμή ανά λέξη.
4. Τυχόν εκτιμήσεις κόστους δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
5. Για αναθέσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των 2 μηνών, το οφειλόμενο κόστος θα χρεώνεται περιοδικά, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.
6. Εάν η Simone de Vaan συμφωνήσει με μια σταθερή αμοιβή, ωριαία τιμή ή τιμή ανά λέξη με τον πελάτη, η Simone de Vaan δικαιούται, ωστόσο, να αυξήσει αυτήν την αμοιβή ή την τιμή. Η Simone de Vaan μπορεί να μετακυλίσει τις αυξήσεις τιμών εάν η Simone de Vaan μπορεί να αποδείξει ότι έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές τιμών μεταξύ του χρόνου της προσφοράς και της παράδοσης σε σχέση, για παράδειγμα, με τους μισθούς.

Άρθρο 13. Πληρωμή
1. Η πληρωμή πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου, με τρόπο που να υποδεικνύεται από τη Simone de Vaan στο νόμισμα στο οποίο έγινε το τιμολόγιο, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.
2. Μετά τη λήξη 30 ημερών από την ημερομηνία τιμολογίου, ο πελάτης βρίσκεται σε αθέτηση. από τη στιγμή της αθέτησης, ο πελάτης οφείλει τόκο 1% ανά μήνα στο οφειλόμενο ποσό, εκτός εάν ο νόμιμος τόκος είναι υψηλότερος, οπότε ισχύει ο νόμιμος τόκος.
3. Σε περίπτωση εκκαθάρισης, πτώχευσης ή αναστολής πληρωμής του πελάτη, οι αξιώσεις της Simone de Vaan και οι υποχρεώσεις του πελάτη έναντι της Simone de Vaan θα είναι αμέσως απαιτητές και πληρωτέες.
4. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον πελάτη εξυπηρετούν πάντα κατά κύριο λόγο την εξόφληση όλων των οφειλόμενων τόκων και δαπανών, κατά δεύτερον των οφειλόμενων και πληρωτέων τιμολογίων που έχουν εκκρεμεί το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν ο πελάτης δηλώνει ότι η πληρωμή αφορά μεταγενέστερο τιμολόγιο.

Άρθρο 14. Κόστος συλλογής
1. Εάν ο πελάτης είναι αθετημένος ή δεν εκπληρώνει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του, όλα τα εύλογα έξοδα που προκύπτουν για την εξεύρεση εξωδικαστικού διακανονισμού θα βαρύνονται στον πελάτη.
2. Εάν αποδειχθεί ότι η Simone de Vaan είχε υψηλότερα έξοδα, τα οποία ήταν εύλογα απαραίτητα, αυτά θα δικαιούνται επίσης να αποζημιωθούν.

Άρθρο 15. Ευθύνη
Εάν η Simone de Vaan είναι υπεύθυνη, η ευθύνη αυτή περιορίζεται ως εξής:
1. Η ευθύνη της Simone de Vaan, στο βαθμό που καλύπτεται από την ασφάλιση αστικής ευθύνης της, περιορίζεται στο ποσό της πληρωμής που πραγματοποίησε η ασφαλισττική εταιρεία.
2. Εάν, σε κάθε περίπτωση, η ασφαλιστική εταιρεία δεν πληρώνει ή η ζημία δεν καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία, η ευθύνη της Simone de Vaan περιορίζεται στο διπλάσιο της τιμής του τιμολογίου της παραγγελίας ή στο τμήμα της παραγγελίας στο οποίο σχετίζεται η ευθύνη.
3. Σε αντίθεση με τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, σε περίπτωση αποστολής με διάρκεια μεγαλύτερη των έξι μηνών, η ευθύνη περιορίζεται περαιτέρω στο μέρος της αποστολής που οφείλεται τους τελευταίους τρεις μήνες.
4. Οι περιορισμοί ευθύνης που περιλαμβάνονται σε αυτούς τους όρους δεν ισχύουν εάν η ζημιά οφείλεται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια εκ μέρους της Simone de Vaan.
5. Η Simone de Vaan δεν ευθύνεται ποτέ για επακόλουθη ζημιά.

Άρθρο 16. Ανωτέρα βία
1. Σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, ως ανωτέρα βία νοείται, εκτός από αυτό που γίνεται κατανοητό στο πλαίσιο αυτού από τη νομοθεσία και τη νομολογία, όλες οι εξωτερικές αιτίες, προβλεπόμενες ή απρόβλεπτες, στις οποίες η Simone de Vaan δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή, αλλά ως αποτέλεσμα του οποίου η Simone de Vaan δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
2. Η Simone de Vaan έχει επίσης το δικαίωμα να επικαλεστεί ανωτέρα βία εάν η περίσταση που αποτρέπει (περαιτέρω) εκπλήρωση συμβαίνει αφού η Simone de Vaan έπρεπε να έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της.
3. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρας βίας, οι υποχρεώσεις της Simone de Vaan θα ανασταλούν. Εάν η περίοδος κατά την οποία η εκπλήρωση των υποχρεώσεων από τη Simone de Vaan δεν είναι δυνατή λόγω ανωτέρας βίας διαρκεί περισσότερο από 2 μήνες, και τα δύο μέρη εξουσιοδοτούνται να διαλύσουν τη συμφωνία χωρίς να υπάρχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στην περίπτωση αυτή.
4. Εάν η Simone de Vaan έχει ήδη εκπληρώσει εν μέρει τις υποχρεώσεις της κατά την έναρξη της ανωτέρας βίας ή μπορεί να εκπληρώσει εν μέρει μόνο τις υποχρεώσεις της, δικαιούται να τιμολογήσει ξεχωριστά το ήδη εκτελεσθέν ή εκτελέσιμο μέρος και ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει αυτό το τιμολόγιο σαν να ήταν ξεχωριστό συμβόλαιο. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει εάν το ήδη εκτελούμενο ή εκτελέσιμο τμήμα δεν έχει ανεξάρτητη αξία.

Άρθρο 17. Νομοθεσία περί απορρήτου και cookie
1. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχει ο καταναλωτής στη Simone de Vaan και που συλλέγει η Simone de Vaan, θα φυλάσσονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Simone de Vaan προσεκτικά, εμπιστευτικά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
2. Τα δεδομένα οποιουδήποτε ιστορικού μετάφρασης του καταναλωτή θα αποθηκευτούν από την Simone de Vaan για περίοδο τουλάχιστον ενός (1) έτους ή περισσότερο εάν ένας καταναλωτής επιθυμεί να λάβει αντίγραφα προηγούμενων μεταφράσεων στην τιμή κόστους.
3. Η Simone de Vaan θα χρησιμοποιεί μόνο και μόνο τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή στο πλαίσιο της εκτέλεσης της υποχρέωσης παράδοσης, του χειρισμού παραπόνου ή της παροχής υπηρεσίας, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει δώσει ρητά άδεια για άλλη χρήση.
4. Η Simone de Vaan δεν θα δανείζει, ενοικιάζει ή πωλάει τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή ή δεν θα τα δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
5. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η Simone de Vaan μπορεί να συλλέξει πληροφορίες από τον καταναλωτή σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μέσω cookie. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Simone de Vaan μέσω cookie μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λειτουργικούς, αναλυτικούς διαφημιστικούς σκοπούς ή (εκ νέου) μάρκετινγκ.
6. Εάν, βάσει νομοθετικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης, η Simone de Vaan υποχρεούται να παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους και η Simone de Vaan δεν μπορεί να επικαλεστεί νομικό δικαίωμα ή δικαίωμα άρνησης που αναγνωρίζεται ή επιτρέπεται από το αρμόδιο δικαστήριο, τότε η Simone de Vaan δεν υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση. Ο καταναλωτής επίσης δεν έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία βάσει οποιασδήποτε ζημίας που έχει προκύψει ως αποτέλεσμα.

Άρθρο 18. Επίλυση διαφορών
Το δικαστήριο στον τόπο κατοικίας της Simone de Vaan έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για την εκδίκαση διαφορών, εκτός εάν έχει αρμοδιότητα ο ειρηνοδίκης. Ωστόσο, η Simone de Vaan έχει το δικαίωμα να καλέσει τον αντισυμβαλλόμενο να εμφανιστεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου σύμφωνα με το νόμο.

Άρθρο 19. Εφαρμοστέο δίκαιο
Ο ολλανδικός νόμος εφαρμόζεται σε κάθε συμφωνία μεταξύ της Simone de Vaan και του πελάτη.

Άρθρο 20. Αλλαγές και τοποθεσία των συνθηκών
Οι όροι αυτοί έχουν κατατεθεί στο γραφείο του Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Doetinchem Ολλανδίας. Η πιο πρόσφατα αρχειοθετημένη έκδοση ή η έκδοση που εφαρμόστηκε τη στιγμή της πραγματοποίησης της υπό κρίσης αποστολής είναι πάντα εφαρμόσιμη.