Tolkdiensten

Tolkdiensten Nieuwgrieks Nederlands

Ik ben beëdigd tolk en ben opgenomen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) van de Raad voor Rechtsbijstand die door de minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Ik verzorg tolkdiensten van het Nieuwgrieks naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Nieuwgrieks. De dienst kan bestaan uit simultaan tolken of gesprekstolken. Een vertaling à vue kan hier onderdeel van uitmaken.

Tolkdienst voor elke situatie

Tolken kan op twee manieren: simultaan en consecutief. Afhankelijk van de situatie zal ik kiezen voor de best passende vorm. Bij simultaan tolken, luister ik naar de brontaal en vertaal tegelijkertijd naar de doeltaal (bijv. in de rechtbank of bij internationale topbijeenkomsten). Bij consecutief tolken luister ik naar een deel van de boodschap in de brontaal en wacht op een pauze om vervolgens het stuk tekst te vertalen naar de doeltaal (bijv. bij één-op-één gesprekken, getuigenverklaringen, sollicitatiegesprekken, trainingen en persconferenties). Een voorbeeld is gesprekstolken. Deze vorm kan plaatsvinden op locatie of per telefoon. Als tolk ben ik de tussenpersoon tussen enkele mensen die elkaars taal niet spreken. Ik vertaal korte interventies van één à twee zinnen zonder aantekeningen en in beide richtingen. Ik kan worden ingezet als gesprekstolk voor de communicatie tussen mensen die de Nederlandse taal niet of niet goed beheersen en de overheid, scholen en zorgverleners, veelal bij gesprekken tussen arts en patiënt of in de juridische sector tussen advocaat en cliënt. Een vertaling à vue is de mondelinge vertaling van een schriftelijke tekst, bijvoorbeeld een tekst die tijdens een gesprek ter tafel komt en relevant is voor het verloop van het gesprek.

Beëdigd tolk

Ik ben als beëdigde tolk ingeschreven in het register beëdigde tolken en vertalers en werk bijvoorbeeld voor notarissen en overheidsinstanties, zowel voor de gerechten (gerechtstolk) als voor de politie- en vreemdelingendiensten.

Tarieven

Voor tolkdiensten bereken ik een uurtarief berekend. Neem contact met mij op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.