Tolkdiensten

Tolkdiensten Nieuwgrieks Nederlands

Ik ben beëdigd tolk en ben opgenomen in het register beëdigde tolken en vertalers van de Raad voor Rechtsbijstand die door de minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Ik verzorg tolkdiensten van het Nieuwgrieks naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Nieuwgrieks. De dienst kan bestaan uit gesprekstolken of consecutief tolken. Een vertaling à vue kan hier onderdeel van uitmaken.

Tolkdienst voor elke situatie

Tolken kan op twee manieren: simultaan en consecutief. Afhankelijk van de situatie zal de best passende vorm worden ingezet. Bij simultaan tolken, luistert de tolk naar de brontaal en vertaalt tegelijkertijd naar de doeltaal. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij internationale topbijeenkomsten. Bij consecutief tolken luistert de tolk naar een deel van de boodschap in de brontaal en wacht op een pauze om vervolgens het stuk tekst te vertalen naar de doeltaal. Bij kortere berichten vertrouwt hij op zijn geheugen en bij langere passages maakt de tolk notities om de vertaling zo nauwkeurig mogelijk door te geven. Deze vorm wordt bijvoorbeeld ingezet bij één-op-één gesprekken, getuigenverklaringen, sollicitatiegesprekken, trainingen en persconferenties. Een voorbeeld is gesprekstolken. Deze vorm kan plaatsvinden op locatie of per telefoon. De tolk is een tussenpersoon tussen enkele mensen die elkaars taal niet spreken. Hij vertaalt korte interventies van één à twee zinnen zonder aantekeningen en in beide richtingen. De gesprekstolk wordt vaak ingezet voor de communicatie tussen mensen die de Nederlandse taal niet of niet goed beheersen en de overheid, scholen en zorgverleners, veelal bij gesprekken tussen arts en patiënt of in de juridische sector tussen advocaat en cliënt. Een vertaling à vue is de mondelinge vertaling van een schriftelijke tekst, bijvoorbeeld een tekst die tijdens een gesprek ter tafel komt en relevant is voor het verloop van het gesprek.

Beëdigd tolk

Beëdigde tolken zijn ingeschreven in het register beëdigde tolken en vertalers en werken bijvoorbeeld voor notarissen en overheidsinstanties, zowel voor de gerechten (gerechtstolken) als voor de politie- en vreemdelingendiensten.

Tarieven

Voor tolkdiensten wordt een uurtarief berekend. Neem contact met mij op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.