Μεταφράσεις

Μεταφράσεις γενικού χαρακτήρα

Μεταφράζω κείμενα και έγγραφα από τα Νέα Ελληνικά στα Ολλανδικά και από τα Ολλανδικά στα Νέα Ελληνικά.

Ορκωτές μεταφράσεις Νεοελληνικών → Ολλανδικών και Ολλανδικών → Νεοελληνικών

Μεταφράζω έγγραφα από τη Νεοελληνική γλώσσα στην Ολλανδική και από την Ολλανδική στην Νεοελληνική. Είμαι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών (Rbtv) του Προεδρείου Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών (Bureau btv), το οποίο είναι μέρος του τμήματος Νομικής Βοήθειας, το οποίο έχει ορισθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ως διαχειριστής του μητρώου και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή ορισμένων πτυχών του Νόμου Ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών. Αυτός ο Νόμος απαιτεί ορισμένα όργανα δικαιοσύνης στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου και της μετανάστευσης, καταρχήν, να χρησιμοποιούν μόνο διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών (Rbtv). Με την καταχώριση στο Rbtv συνδέονται Ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα και την ακεραιότητα.

Έγγραφα που πρέπει να μεταφραστούν από ορκωτό μεταφραστή, είναι για παράδειγμα, πιστοποιητικά, έγγραφα οικογενειακής κατάστασης, καταστατικά, δικαστικές αποφάσεις και πράξεις συμβολαιογράφου. Μια ορκωτή μετάφραση παρέχεται με υπογραφή, σφραγίδα και υπεύθυνη δήλωση. Αυτή η δήλωση δείχνει ότι το μεταφρασμένο κείμενο είναι μια πλήρη και πιστή μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Ορισμένα έγγραφα πρέπει να νομιμοποιούνται με μια επισημείωση.

Επισημείωση

Η Ολλανδία είναι συνδεδεμένη με τη Σύμβαση της Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης. Οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτή τη σύμβαση, νομιμοποιούν έγγραφα με σφραγίδα ή αυτοκόλλητο επισημείωσης του δικαστηρίου. Στη συνέχεια το έγγραφο είναι έτοιμο για χρήση σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Τα έγγραφα για τα οποία εφαρμόζεται η Σύμβαση της Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης είναι έγγραφα των δικαστηρίων (π.χ. Εισαγγελία, γραμματέας δικαστηρίου), διοικητικά έγγραφα (π.χ. πιστοποιητικά, διπλώματα και πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης), πράξεις συμβολαιογράφων και επίσημες δηλώσεις σχετικά με τα έγγραφα (π.χ. δηλώσεις σχετικά με την εγγραφή ή την ύπαρξη ενός εγγράφου σε συγκεκριμένη ημερομηνία). Για τη σφραγίδα επισημείωσης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δικαστήριο του Zutphen Ολλανδίας, οπού έχει κατατεθεί η υπογραφή μου.

Τιμές

Η τιμή μιας μετάφρασης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως τον αριθμό των λέξεων στο πρωτότυπο κείμενο, την εξειδίκευση και την προθεσμία για το έγγραφο που πρόκειται να μεταφραστεί. Για τη μετάφραση γίνεται χρέωση ανά λέξη. Ανάλογα με τη φύση του πρωτότυπου κειμένου, μπορεί επίσης να συμφωνηθεί μια σταθερή τιμή. Επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες ή προσφορά.

Όταν το μεταφρασμένο έγγραφο πρέπει να επικυρώνονται από μια επισημείωση, μπορώ να το κανονίσω για σας με επιπλέον κόστος. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για τις δυνατότητες.